FJV:s Stadgar 1972-FF

STADGAR

Nya stadgar är på gång för föreningen  2022.10.29

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Ett fel har dock inträffat och rättelse är på gång då paragraf 3 saknas.

Stadgar för Föreningen Jazz i Växjö
Reviderad 2020-02-23

§ 1 Föreningen Jazz i Växjö organisationsnummer är 829501-1654. Föreningens säte är i Växjö.

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 2 Föreningens ändamål är att öka medlemmarnas och invånarnas i Växjö möjligheter att få utlopp för sina musikaliska intressen för jazzmusiken.

§ 4 Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får avgöras först när medlem tagit del av, och förklarat sig, om de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

§ 5 Medlemsavgiften betalas årligen och fastställs vid föreningens årsmöte.

§ 6 Styrelsen ska minst bestå av ordförande och två övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör. Föreningens webbredaktör ersätter styrelseledamot vid förfall. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder föreningens webbredaktör i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter och ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst två styrelseledamöter begär detta.

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.

§ 7 Årsmöte hålls före 1 mars, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska sändas till alla medlemmar senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra årsmöte. Motioner, förslag och nomineringar till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda minst fyra veckor innan årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

  1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet

  2.  Fastställande av röstlängd för mötet

  3.  Val av protokolljusterare och rösträknare

  4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

  5.  Fastställande av dagordning

  6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse. b) Styrelsens förvaltningsberättelse.

  7.  Revisionsberättelse

  8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

  9.  Fastställande av medlemsavgifter

10.  Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret

11.  Val av ordförande i föreningen för en tid av två år

12.  Val av minst två styrelseledamöter för en tid av ett år

13.  Val av valberedning

14.  Val av revisorer

15.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

16.  Övriga frågor

17.  Mötets avslutning

§ 8 Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 9 Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud).

§ 10 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§ 11 För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte/ välgörande ändamål.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till SKV för avregistrering av föreningen.

……..

 

FJV / FJiV Stadgar – inkl. revideringar

Stadgar för Föreningen Jazz i Växjö

Reviderad 2020-02-23, 2021-0208, 2021-0129
§ 1 Föreningen Jazz i Växjö organisationsnummer är 829501-1654. Föreningens säte är i Växjö.
Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår ska vara kalenderår. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§ 2 Föreningens ändamål är att öka medlemmarnas och invånarnas i Växjö möjligheter att få utlopp för sina musikaliska intressen för jazzmusiken.
§ 3 Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningensmålsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får avgöras först när medlem tagit del av, och förklarat sig, om de
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
§ 4 Medlemsavgiften betalas årligen och fastställs vid föreningens årsmöte.
§ 5 Styrelsen ska minst bestå av ordförande och två övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör. Avgår ledamot före mandattidens utgång görs om möjligt ett interimistiskt val.
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen, och ska verkställa av styrelsen fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge verksamhetsberättelse och årsredovisning till årsmöte för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst två
styrelseledamöter begär detta.
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedd revisor.
§ 6 Årsmöte hålls före 31 mars, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska
sändas till alla medlemmar senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra årsmöte. Motioner, förslag och nomineringar till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda minst två veckor innan årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  2. Val av protokolljusterare och rösträknare
  3. Fråga om mötet är laga utlyst
  4. Fastställande av dagordning
  5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse.
  5. b) Styrelsens förvaltningsberättelse.
  6. Revisorns revisionsberättelse
  7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  8. Fastställande av medlemsavgifter
  9. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
10.Val av ordförande i föreningen för en tid av två år
11.Val av minst två styrelseledamöter för en tid av ett år
12.Val av valberedning
13.Val av revisor
14.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
15.Övriga frågor
16.Mötets avslutning
§ 7 Extra årsmöte hålls när styrelse eller revisor finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av
föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska
framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får
endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.
§ 8 Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.
§ 9 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelse.
§ 10 För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till Riksförbundet Svensk Jazz.
Kopia av årsmötesprotokollet som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till Skatteverket för avregistrering av föreningen