Årsmötesprotokoll för 2019

Föreningen Jazz i Växjö

Datum: 2020-02-22

Plats: Kafé de luxe, källaren, Sandgärdsgatan i Växjö

Tid: 15:00


Närvarande: Björn Möller, Björn Pettersson, Magnus Boltmark samt Jonas Ingolf.

Ordförande Björn Möller öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna till årets årsmöte.

1. Björn Möller valdes till årsmötesordförande samt Jonas Ingolf valdes till årsmötessekreterare

2. Framställande av röstlängd för mötet. Samtliga närvarande var medlemmar i föreningen.

3. Björn Pettersson och Magnus Boltmark valdes till protokolljusterare samt rösträknare.

4. Årsmötet ansågs vara korrekt utlyst.

5. Överlämnad dagordning godkändes. Bifogas som bilaga.

6.a Föreningens årsberättelse presenterades av ordförande samt överlämnades. Bifogas som bilaga.

6.b Föreningens förvaltningsberättelse presenteras av kassör Björn Pettersson och överlämnades.

Bifogas som bilaga.

7. Revisionsberättelsen presenterades av revisor Magnus Boltmark. Konstaterade att bokföringen

skötts på korrekt sätt med god ordning.

8. Efter ovan presentationer gav mötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret enligt revisorns

rekommendation.

9. Storlek på medlemsavgift för år 2020 och 2021 diskuterades. Årsmötesdeltagarna fattade beslut att
bibehålla avgift 50 kronor. Dock kommer dagens rabatter att utgå i fortsättningen på konserter både
för medlemmar och organisationer. Studenter kommer dock även fortsättningsvis kunna få lägre

biljettpris dvs 100 kronor i likhet med dagens pris.

10. Budget för kommande år dvs 2020 presenterades av kassör. Godkändes av mötet.
Bifogas som bilaga.

11. Björn Möller vald som ordförande för två år vid föregående års årsmöte.

12. Som styrelseledamöter valdes Björn Pettersson och Jonas Ingolf för ett år.
– Björn Petterson redan vald på två år vid föregående årsmöte och Jonas Ingolf förlängdes nu med ett
år.
– Leif Carlsson var valt till styrelsemedlem för två år vid föregående årsmöte men har valt att ej

fortsätta.

13. Valberedningen som bestod endast av Bronson Månson och närvarade ej på mötet eller lämnat

något förslag.

14. Magnus Boltmark valdes till revisor.

15. Inga motioner hade inlämnats.

16. Övriga frågor.
– Stadgar diskuterades. Har tidigare skett revidering. Beslöts att detta skall undersökas.

Beslutades att revisionsdatum måste finnas på gällande stadgar.

– Beslut under mötet ihop med Kdl att avslutande spelning med Svennes Svänggäng kunde ske på

entréplan. Tyvärr kom ej orkestern.

17. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Årsmötessekreterare /  /Årsmötesordförande

/Jonas Ingolf/  /Björn Möller/

Justeras

/Björn Pettersson/ /Magnus Boltmark

(Anm.: Kdl avser Kafé de Luxe.)