Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll fört vid årsmöte 2018 för Föreningen Jazz i Växjö

Plats: Kafé de Luxe Datum och tid: 2018 02 13 kl. 18:00

01. Mötets öppnande.
Bronson Månsson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

02. Val av ordförande för mötet.
Mötet föreslår Bronson Månsson som ordförande för mötet.

03. V​al av sekreterare för mötet.
Lisa Frangeur Wingren väljs till sekreterare för mötet.

04. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, för mötet.
Mötet väljer Anders Baudin och Carina Ek

05. Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkänns.

06. Är mötet korrekt utlyst?
Mötet har annonserats på hemsidan, utlysts via mail, på facebook samt via fysiskt brev till medlemmar.
Årsmötet fastställer att mötet är korrekt utlyst.

07. Styrelsens redovisning av året.
Årsmötet beslutar att lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

08. Ekonomisk redovisning.
Styrelsens kassör Björn Pettersson går igenom årets ekonomiska resultat.
Årets ekonomiska resultat visar, efter avskrivningar, ett underskott på 22 085 kr. Föreningens budget pekar mot ett överskott på 73 592 kr.

09. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
Föreningens revisor Björn Möller går igenom revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017.

10. Fastställande av resultat och balansräkning.
Årsmötet beslutar att fastställa resultat och balansräkning.

11. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

12. Förslag på stadgeändringar.
Styrelsens ordförande går igenom förslag på nya stadgar för föreningen.
Efter diskussion kring paragraf 3 samt 8 beslutas att anta de nya stadgarna efter att ändring av dessa skett enligt följande:
Enkel majoritet gäller vid styrelsebeslut Röstning kan ej ske av ombud utan fullmakt.

13. Val av styrelse.
Mötet beslutar att välja styrelse enligt följande:
Björn Pettersson kassör 2 år, Lisa Frangeur Wingren sekreterare 1 år, Patrik Hörberg ledamot, Hampus Persson ledamot, Elin Karlsson ledamot.

14. Val av revisor.
Årsmötet beslutar att välja Magnus som revisor för föreningen.

15. Val av valberedning.
Årsmötet beslutar att välja Björn Möller och Micke Östlund till valberedning.

16. Fastställande av årsavgiftens storlek.
Årsmötet diskuterar metod att höja antalet medlemmar i föreningen.
Mötet beslutar att prova “Alvestamodellen” (medlemsskap ingår i biljettpris vid första konserten) under 2019 för att se om detta kan generera fler   medlemmar. Medlemsavgiften fastställs till 50 kr.

17. Motioner eller andra anmälda frågor.
Inga andra frågor anmälda.

18. Mötets avslutande:
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.