FJV:s Åshandl. 1972-FF

År för år med färskast överst

 

Avser året 2021

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk redovisning,

Revisionsberättelse 

Valberedningens förslag

Årsmötesprotokoll skrivet 2022

 

2022

 • Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Jazz i Växjö 2022-03-19
  Inledning med bluesmusik av Lennart ”Dr. Blues” Olofsson på gitarr och sång.
  §1. Ordförande Björn Möller öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna.
  §2. Curt Gustafsson valdes till årsmötesordförande och Michael Östlund valdes till årsmötessekreterare.
  §3. Sven Carlsson valdes som protokollsjusterare och tillika rösträknare.
  §4. Årsmötet beslöt att detsamma var laga utlyst.
  §5. Dagordningen fastställdes.
  §6. Årsberättelser.
  a. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
  b. Kassör Björn Petterson föredrog föreningens förvaltningsberättelse. Den godkändes av årsmötet och kunde därefter läggas till handlingarna.
  §7. Mötesordförande Curt Gustafsson föredrog revisionsberättelsen som därefter lades till handlingarna.
  §8. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorns förslag att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
  §9. Fastställande av medlemsavgifter för 2023.
  Årsmötet beslutade efter förslag från den avgående styrelsen att nya medlemsavgifter från 2023 ska
  vara 100 kronor för enskild medlem och 150 kr för familjemedlem. För alla under 18 år ska medlemsavgifterna vara noll kronor.
  §10. Verksamhetsplan och budget för innevarande år 2022.
  Avgående styrelsen redogjorde för förslaget till verksamhetsplan och avgående kassören Björn Pettersson redogjorde för budgeten. Årsmötet beslutade att godkänna dem bägge.
  §11. Val av ordförande för ett år.
  Efter en kort diskussion valdes Björn Pettersson på fyllnadsval efter Björn Möller till ny ordförande för Förening Jazz i Växjö under 2022.
  §12. Val av ledamöter för ett år.
  Claudine Bordereaux och Sven Carlsson återvaldes som ledamöter under 2022. Ragnar Löw nyvaldes som ledamot för 2022.
  §13. Revisor.
  Årsmötet återvalde Magnus Boltmark som revisor för 2022.
  §14. Valberedning.
  Till valberedning för 2023 valdes Björn Möller och Jonas Ingolf. Björn som sammankallande.
  §15. Inga motioner eller interpellationer fanns årsmötet tillhanda.
  §16. Övriga frågor.
  a. Ett förslag från den tidigare styrelsen om att ändra namnet på föreningen men årsmötet hänvisade till stadgarna och menade att frågan är för viktig för att beslutas om utan en interpellation som
  kommit medlemmarna till del inför ett extra årsmöte.
  b. En fråga om konsertverksamheten togs upp och årsmötet beslutade att tillföra paragraf 6 i stadgarna till årsmötesprotokollet.
  c. En fråga om dels föreningens hemsida och dels Björn Möllers privata hemsida togs upp. Årsmötet beslutade att på Björn Möllers privata sida ska endast historik över konserter och övriga arrangemang synas medan kommande konserter endast får finnas på föreningens ordinarie hemsida samt Facebook.
  d. Claudine Bordereaux hade olika frågor kring styrelsearbetet och annat relaterat till föreningen.
  §17. Därmed avslutade mötesordförande årsmötet och tackade för visat intresse.
  Årsmötessekreterare Årsmötesordförande
  Michael Östlund         Curt Gustafsson
  Justerare
  Sven Carlsson
  Observera att i paragraf 16 b så ska tydligen denna text i kursiv stil, klippt från stadgarna (som dock verkar finnas i 2 versioner!), höra till årsmötesprotokollet, någon förklaring angavs inte dessvärre.
  Version 1
  § 6 Årsmöte hålls före 31 mars, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska sändas till alla medlemmar senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra årsmöte. Motioner, förslag och nomineringar till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda minst två veckor innan årsmöte.
  Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
    1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
    2. Val av protokolljusterare och rösträknare
    3. Fråga om mötet är laga utlyst
    4. Fastställande av dagordning
    5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse.
    5. b) Styrelsens förvaltningsberättelse.
    6. Revisorns revisionsberättelse
    7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
    8. Fastställande av medlemsavgifter
    9. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
  10. Val av ordförande i föreningen för en tid av två år
  11. Val av minst två styrelseledamöter för en tid av ett år
  12. Val av valberedning
  13. Val av revisor
  14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  15. Övriga frågor
  16. Mötets avslutning

  Version 2

  § 6 Styrelsen ska minst bestå av ordförande och två övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör. Föreningens webbredaktör ersätter styrelseledamot vid förfall. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder föreningens webbredaktör i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

  Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter och ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

  Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst två styrelseledamöter begär detta.

  Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 

För året 2020

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk redovisning,

Revisionsberättelse 

Valberedningens förslag

Årsmötesprotokoll 2021

 

OBS!

Årets årsmöte går i pandemins fotspår vilket innebär att vi sänder ut alla handlingar, brev och kallelse till alla betalda medlemskap. När brevet anländer har medlemmen 10 dagar på sig att svara på våra frågor, och sedan sända tillbaka svarsbrevet ifyllt till föreningen. Signatur räcker. Alla som returnerar ifyllt räknas som närvarande!

Förslag på nya människor till styrelsen för
Föreningen Jazz i Växjö anno 2021.

Ordförande på 2 år: Björn Möller (omval)
Vice ordförande på 1 år: Björn Pettersson (omval)
Sekreterare på 2 år: Vakant
Ledamot på 1 år: Claudine Borderaux (nyval)
Till ledamot/ledamöter på 1 år; avseende Universitetsföreningen Klubb
det vill säga minst en, men gärna två personer:
……………………………………….. ……………………………………….. (nyval)
Ledamot: vakant, + adjungerad vid behov
Konsertmedhjälpare: vakanta, + adjungerade vid behov
Ledamot från Jazzcirkeln: …………………………………………………………
Revisor på 1 år: Magnus Boltmark (omval)
Valberedning: Vakant (utförs av ordförande eller tillförordnad)
+ ev adjungerad om så önskas

Regler vid val är att:
Ordförande och Sekreterare väljs ojämna år
Vice ordförande och Kassör väljs jämna år.
Fyllnadsval uppstår då något gått fel eller avgått före sin tidsperiods slut.

Växjö 13 februari 2021

Björn Möller
Ordförande samt t.f. Valberedning

För året 2019

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk redovisning,

Revisionsberättelse 

Valberedningens förslag

Årsmötesprotokoll

 

Verksamhetsberättelse för 2019

Styrelsen för 2019 har bestått av:

Björn Möller (ordf.), Björn Pettersson (kassör), Leif Carlsson samt Jonas Ingolf.

Revisor Magnus Boltmark har varit adjungerad vid flertalet styrelsemöten samt delvis även Patrik Hörberg som verkat som ansvarig för val av artister. Jonas Ingolf har verkat som sekreterare på de flesta möten.

Valberedningen har bestått av tidigare ordförande Bronson Månson.

Medlemsavgiften sänktes för 2019 till 50 kronor enligt beslut på årsmöte för att erhålla fler medlemmar. Detta berättigar även till rabatt på egna klubbarrangemang. Tidigare var avgiften för enskilt medlemskap 200 kr, familj 300 kr och ungdom 50 kr.

 

Klubben har under 2019 varit delaktiga vid 17 konserttillfällen arrangerat 14 huvudkonserter och 12 förkonserter.

Samverkan har skett med Kafé de luxe, Folkets Bio/Palladium, Växjö Teater, LNU Växjö, S:t Sigfrids folkhögskola, Braåsgården samt Musik i Syd. Huvudlokal under 2019 har varit källaren på Sandgärdsgatan 17-19.

Utöver livekonserter har Curt Gustafsson varit cirkelledare och arrangerat studiecirkel i jazzlyssning med Studieförbundet Sensus.

-01-07 Jazzcirkel, Sensus Curt Gustafsson

-01-21 Jazzcirkel

-01-26 Konsert, Kdl, Endast ”förband” Lefou + Taltrast + Ruidian-Ren + Quattro Kvintett

-02-01 Konsert, Kdl, Skurup folkhögskola (sextett)

-02-04 Jazzcirkel

-02-08 Konsert, Braåsgården, Eric Bibb

-02-13 Konsert, Palladium, Johan Lindström Septett

-02-18 Jazzcirkel

-03-04 Jazzcirkel

-03-16 Årsmöte

-03-18 Jazzcirkel

-03-25 Konsert, PM Vänner, Gustav Lundgren Trio + Feat Frida Hedvig + Förband

-03-27 Konsert, MäM, Mackens Per Sjödin Trio med Jonas och Anette Castell

-04-01 Jazzcirkel

-04-12 Konsert, KdL, Hannah Tolf + Förband

-04-15 Jazzcirkel

-04-28 Konsert, Växjö Teater, Rebecka Törnqvist

-04-29 Jazzcirkel

-05-13 Jazzcirkel

-05-18 Konsert, Palladium, Katherine Windfeld Band + Förband S:t Sigfrids folkhögskola

-05-25 Konsert med jazz för barn, Kdl, Båtjazz med Emma Denward

-08-14 Film, Palladium, Miles Davis – Birth of the coal

-08-17 Konsert, Kdl, Malmars Lilla Makalösa

-08-26 Jazzcirkel

-09-09 Jazzcirkel

-09-13 Konsert, Kdl, Jazzappear med ledning av Elisabeth Melander + Förband Malen

-09-23 Jazzcirkel

-10-07 Jazzcirkel

-10-10 Konsert, Kdl, Trio Orakel + Förband Sväng-Ingvars

-10-11 Konsert, Braåsgården, Jessica Pilnäs & Johan Norberg

-10-21 Jazzcirkel

-10-25 Konsert, Kdl, Lisa Lystam Family Band + Förband

-11-04 Jazzcirkel

-11-18 Jazzcirkel

-11-20 Konsert, Stenladan LNU, Max Saxar + Förband

-12-02 Jazzcirkel

-12-13 Konsert, Palladium, Kansas City Stompers med Anna Pauline + Förband

Målsättningen att ha ett brett utbud av jazzens många genrer, på flera olika scener har uppnåtts.

Självkritiskt kan vi dock notera att på de flesta konserter verkar publiken huvudsakligen bestå av yngre icke FJV medlemmar. Kanske har vi satsat på lite för mycket ”ny musik” för våra medlemmar. Samtidigt vill vi även knyta till oss nya medlemmar som är intresserad av samtida jazz och bluesmusik.

Styrelsen har under året (årsmöte 2019 till årsmöte 2020) haft 10 protokollförda styrelsemöten samt ytterligare arbetsmöten.

Årets verksamhet har tyvärr resulterat i förlust med storleksändringen 50 tkr. Förlusten kan hänföra dels till beslut att 2018 ändra medlemsavgiften från 200 kr till 50 kr (minus 15 tkr) och dels att bidragsdelen minskade med 73 tkr återbetalning av moms 2016 och 2017. Samtidigt beslutade avgående ordförande, utan att förankra beslutet i styrelsen, att i det kontrakt 2019 – 2021 med kommunen att öka antalet akter från 12 till 14. (Tidigare år som jämförelse, 2015 – 7 st, 2016 – 10 st, 2017 – 5 st, 2018 – 12 st)

Jazz i Växjö tackar alla som bidragit till klubbens verksamhet under året, framförallt

Riksförbundet Svensk Jazz, Statens Kulturråd, Musik i Syd, Växjö Kommun, Kafé de luxe samt Sensus. Stort tack även till funktionärer, medlemmar, musiker och inte minst publiken.

Styrelsen för Jazz i Växjö 2020-02-19

Björn Möller          Björn Pettersson

Leif Carlsson.        Jonas Ingolf

…………………………………………………………

Ekonomisk redovisning

…………………………………………………………

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019.

 

Till Föreningen Jazz i Växjös årsmöte 2020.

 

Jag, av årsmötet vald revisor, har granskat styrelseprotokollen, bokföringen och årsbokslutet för år 2019.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionsed. Detta innebär att jag har genomfört revisionen för att med hög säkerhet försäkra mig om att

inga felaktigheter förekommer enligt de papper som mig förelagts.

Jag anser att min revision givit mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Balans- och resultaträkning har upprättats i enlighet med god sed och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Jag tillstyrker därmed att årsmötet fastställer resultaträkningen, balansräkningen och godkänner bokföringen för Föreningen Jazz i Växjö, och

därmed beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

 

Växjö 2020-02-11

Magnus Boltmark

Revisor

 o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

För året 2017

Verksamhetsberättelse,

Ekonomisk redovisning,

Revisionsberättelse 

Valberedningens förslag

Årsmötesprotokoll

 

Protokoll fört vid årsmöte 2018 för Föreningen Jazz i Växjö

Plats: Kafé de Luxe

Datum och tid: 2018 02 13 kl. 18:00

01. Mötets öppnande.
Bronson Månsson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

02. Val av ordförande för mötet.
Mötet föreslår Bronson Månsson som ordförande för mötet.

03. V​al av sekreterare för mötet.
Lisa Frangeur Wingren väljs till sekreterare för mötet.

04. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, för mötet.
Mötet väljer Anders Baudin och Carina Ek

05. Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkänns.

06. Är mötet korrekt utlyst?
Mötet har annonserats på hemsidan, utlysts via mail, på facebook samt via fysiskt brev till medlemmar.
Årsmötet fastställer att mötet är korrekt utlyst.

07. Styrelsens redovisning av året.
Årsmötet beslutar att lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

08. Ekonomisk redovisning.
Styrelsens kassör Björn Pettersson går igenom årets ekonomiska resultat.
Årets ekonomiska resultat visar, efter avskrivningar, ett underskott på 22 085 kr. Föreningens budget pekar mot ett överskott på 73 592 kr.

09. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
Föreningens revisor Björn Möller går igenom revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017.

10. Fastställande av resultat och balansräkning.
Årsmötet beslutar att fastställa resultat och balansräkning.

11. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

12. Förslag på stadgeändringar.
Styrelsens ordförande går igenom förslag på nya stadgar för föreningen.
Efter diskussion kring paragraf 3 samt 8 beslutas att anta de nya stadgarna efter att ändring av dessa skett enligt följande:
Enkel majoritet gäller vid styrelsebeslut Röstning kan ej ske av ombud utan fullmakt.

13. Val av styrelse.
Mötet beslutar att välja styrelse enligt följande:
Björn Pettersson kassör 2 år, Lisa Frangeur Wingren sekreterare 1 år, Patrik Hörberg ledamot, Hampus Persson ledamot, Elin Karlsson ledamot.

14. Val av revisor.
Årsmötet beslutar att välja Magnus som revisor för föreningen.

15. Val av valberedning.
Årsmötet beslutar att välja Björn Möller och Micke Östlund till valberedning.

16. Fastställande av årsavgiftens storlek.
Årsmötet diskuterar metod att höja antalet medlemmar i föreningen.
Mötet beslutar att prova “Alvestamodellen” (medlemsskap ingår i biljettpris vid första konserten) under 2019 för att se om detta kan generera fler   medlemmar. Medlemsavgiften fastställs till 50 kr.

17. Motioner eller andra anmälda frågor.
Inga andra frågor anmälda.

18. Mötets avslutande:
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Bengt Bronson Månsson

Lisa Frangeur Wingren

Anders Baudin

Catharina Ek

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

För året 2015

Verksamhetsberättelse,

Ekonomisk redovisning,

Revisionsberättelse 

Valberedningens förslag

Årsmötesprotokoll

 

Föreningen Jazz i Växjö Årsmötesprotokoll 2015-02-12

Plats: Norrgatan 22-24, Växjö

1. Ordföranden öppnade mötet och konstaterade att det var stadgeenligt utlyst.
2. Till ordförande för mötet utsågs Tommy Nilsson och till sekreterare Lars-Göran Thuresson.
3. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Curt Gustafsson och Björn Möller.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs, kommenterades och godkändes.
5. Redovisning, resultaträkning och balansräkning föredrog samt lades till handlingarna.
6. Revisorernas berättelse upplästes.
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
8. Val förrättades enligt valberedningens förslag:
Ordförande för två år: Tommy Nilsson
Sekreterare för två år: Lars-Göran Thuresson
Suppleant för två år: Per Sjödin
9. Till revisorer utsågs Martin Järnek, sammankallande, och Björn Möller.
10. Till valberedning utsågs Björn Möller.
11. Medlemsavgiften för 2016 fastställdes till 200 kr för medlem, oförändrat, 300 kr för familj, höjning 50 kr,
och för ungdomar högst 20 år och studerande till 50 kr, sänkning med 50 kr.
12. Under punkten övriga frågor diskuterades föreningens verksamhet till ledning för styrelsens arbete utan
att några beslut fattades.
13. Årsmötet avslutades och ordföranden tackade de närvarande för visat intresse varefter en lätt måltid intogs.

Vid protokollet:

Lars-Göran Thuresson

Tommy Nilsson      Justeras: Curt Gustafsson    Björn Möller

……..

Kassör
0734-368597

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

2007

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk redovisning,

Revisionsberättelse 

Valberedningens förslag

Årsmötesprotokoll

 

Plats: Munken

Tid: 2007-03-03

Närvarande: Tretton medlemmar

Konstaterades att årsmötet var stadgeenlig utlyst.

 1. Till ordförande för mötet utsågs Lars-Göran Thuresson och till sekreterare för mötet utsågs Martin Järnek.
 2. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Carl Bjelke och Roland Karlsson.
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse upplästes och godkändes samt lades till handlingarna.
 4. Resultaträkningen och balansräkningen upplästes och kommenterades av Lars-Göran Thuresson i kassörens frånvaro.
 5. Revisorernas berättelse upplästes, i revisorernas frånvaro, av ordföranden.
 6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 7. Inga särskilda propositioner förelåg.
 8. Val förrättades enligt valberedningens förslag. Ordförande på två år: Lars-Göran Thuresson (omval). Sekreterare på två år: Martin Järnek (omval). Till ledamöter på ett år utsågs Tommy Nilsson, Fredrik Gustafsson, Sven Svensson, Rickard Magnusson, Eva Bremer, Jonas Ingolf (samtliga omval). Suppleant på ett år: Hubert Szymczynski (omval).  Revisorer på ett år: Folke Nilsson (omval) och Björn Möller (nyval). Det konstaterades att det inte fanns behov av att återbesätta lediga vakanser i styrelsen och att Roland Jansson och Maj-Gull Rosberg som valdes förra året har ett år kvar på mandatperioden.
 9. Som valberedning utsågs Björn Möller med rätt att till sig adjungera ytterligare medlemmar vid behov.
 10. Enligt styrelsens förslag höjdes medlemsavgiften för 2008 till : Enskild medlem 150 kr, familjemedlemskap 200 kr och studerande medlem 50 kr.
 11. Styrelsen uttalade ett tack till de avgående ledamöterna Thomas Lindström och Mikael Östlund, som tyvärr ej var närvarande.
 12. Konstaterades att en bokningskommitté för verksamheten behövs. Årsmötet rekommenderade styrelsen att utse en sådan, där det skulle ingå Rickard Magnusson, Tommy Nilsson, Lars-Göran Thuresson och Jonas Ingolf. Rickard skulle vara sammankallande.
 13. Ett förslag från Björn Möller om mingeltillfällen för medlemmarna beaktades. Tommy Nilsson utsågs att försöka se till att medlemmarna kunde träffas, byta skivor, prata jazz, diskutera kommande program och mingla på Munken, förslagsvis någon lördag i april.
 14. Konstaterades att kvällarna på Munken hitintills varit lyckade och att den medverkan av yngre musiker som föreslogs vid förra årsmötet genomförts under Hubert Szymczynskis ledning.
 15. Då intet annat förelåg avslutades årsmötet.

Vid protokollet:

Martin Järnek

Lars-Göran Thuresson

Justeras:

Carl Bjelke

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Föreningen Jazz i Växjö Årsmötesprotokoll

Plats: Zelda’z
Tid: 2006-03-04

Närvarande: Femton medlemmar.

1. Konstaterades att mötet utlysts enligt stadgarna.
2. Till ordförande för mötet utsågs Lars-Göran Thuresson och till sekreterare för mötet
utsågs Martin Järnek.
3. Till att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet utsågs Claes Hammarström
och Folke Nilsson.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse upplästes och godkändes
samt lades till handlingarna.
5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
6. Från styrelsen förelåg två propositioner. Den en gällde frågan om föreningen skulle
upprätta ett flerårsavtal med Växjö kommuns kulturnämnd om kulturstöd. Mötet beslöt
att ge ordföranden i uppdrag att ingå ett sådant avtal.
7. Den andra propositionen gällde frågan om årsmötesprotokollet enligt stadgarna
kunde distribueras till medlemmarna på annat sätt än brev. Mötet beslöt att hemsida
och e-post skall betraktas som likvärdigt med brev för distribution av protokoll.
8. Björn Möller i valberedningskommittén föredrog ett förslag till val av styrelse.
Förslaget bifölls i sin helhet och till styrelse för 2006 valdes enligt §2 i stadgarna:
Vice ordförande på två år: Roland Jansson (omval). Kassör på två år: Maj-Gull
Rosberg (omval). Sekreterare på ett år: Martin Järnek (fyllnadsval). Ledamöter på
ett år: Tommy Nilsson (omval), Tomas Lindström (omval), Fredrik Gustafsson
(omval), Svens Svensson (omval), Rickard Magnusson (omval), Eva Bremer (nyval)
och Jonas Ingolf (nyval).Suppleanter på ett år: Michael Östlund (omval) och Hubert
Szymczynski (nyval).
9. Björn Möller valdes till ordförande i valberedningskommittén med rätt att adjungera
lämpliga medlemmar i föreningen vid behov.
10. Årsavgiften fastställdes till samma som föregående år, dvs 100 kronor för medlem
och 50 kronor för studerande medlem. Årsmötet förtydligade att med studerande
medlem avses heltidsstuderande.
11. Under punkten övriga frågor aktualiserade Curt Gustafsson frågan om det ringa
utnyttjande av klubblokalen i Italienska palatset. Styrelsen fick i uppdrag att försöka
anordna någon träff per månad i klubblokalen.
Hubert Scymcsynski aktualiserade frågan om mera lokala yngre musiker som medverkan
i föreningens konserter. Han fick i uppdrag att arbeta vidare med denna fråga.
Frågan om att öppna kassan tidigare än klockan nitton aktualiserades, i avsikt att
fånga in en avgift även från matgäster. Mötet menade att klockan arton kunde vara
lämplig tid för start av biljettförsäljning.
Frågan om hur stor bemanningen bör vara per konsertkväll aktualiserades. Mötets
mening var att vissa kvällar kunde en bemanning på fyra personer behövas, men att
normalt kunde tre räcka, om alla var noga med att själva skaffa ersättare vid frånvaro.
Ordförande meddelade att föreningen under normala kvällar inte svarar för
garderoben.
12. Ordföranden avtackade de avgående styrelsemedlemmarna Carl Bjelke och
Margareta Mjörndal med var sin blomsterbukett.
13. Då intet annat förelåg avslutade ordföranden årsmötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet
/Martin Järnek/
sekreterare

Justeras:
/Lars-Göran Thuresson/ /Claes Hammarström/ /Folke Nilsson/
ordförande / justeringsman / justeringsman

☆☆☆☆☆